Doelstelling en financieel beleid

Op 18 september 1987 overleed in Tilburg de jurist en zakenman mr J.H. de Pont. Kort voor zijn overlijden bepaalde hij, in overleg met zijn naaste familie, dat een deel van zijn vermogen moest worden aangewend ter stimulering van de hedendaagse beeldende kunst. In 1988 werd voor dat doel een stichting in het leven geroepen die zijn naam draagt. 

De stichting richt zich op het aankopen, exposeren, lenen en uitlenen van eigentijdse kunst uit binnen- en buitenland en onderneemt activiteiten in een eigen museumgebouw in Tilburg. 

Het financieel beleid is er op gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen en aankopen te kunnen verrichten zonder een beroep te hoeven doen op externe fondsen of subsidies. 

De jaarrekening wordt intern opgesteld, gecontroleerd door een externe accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Staat van baten en lasten 2015-2016
(exploitatie, aankopen, onderhoud gebouw, x 1.000 euro)
baten 614; lasten -1.987; saldo -1.337. 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen een niet bovenmatige vacatievergoeding voor de door hen verleende diensten en een onkostenvergoeding.

Het beloningsbeleid van de stichting is gebaseerd op een interne salarisregeling die in lijn ligt met die van de Museumvereniging. Het salaris van de directeur blijft onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.

Verdere gegevens
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Tilburg: 41105166

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aangesloten bij de Museumvereniging, ICOM en CIMAM.